• Keutamaan bersuci: 2:222
 • Membersihkan bejana (tempat) air
 • Bejana yang suci
 • Tempat air dari kulit: 16:80
 • Kebersihan pakaian
 • Membersihkan pakaian: 74:4
 • Kebersihan badan
 • Hal yang diharamkan bagi wanita yang sedang haid
 • Hukum menyentuh dan membaca Al Quran bagi wanita haid: 56:79
 • Najis
 • Disyariatkannya wudhu
 • Dalil wudhu dalam Al Quran: 5:6
 • Hukum wudhu
 • Kewajiban wudhu
 • Wudhu untuk shalat: 5:6
 • Rukun wudhu
 • Membasuh muka: 5:6
 • Membasuh kedua tangan hingga siku: 5:6
 • Tertib: 5:6
 • Menyapu sebagian kepala: 5:6
 • Membasuh kedua kaki: 5:6
 • Yang membatalkan wudhu
 • Keluarnya sesuatu dari dua jalan
 • Buang air kecil dan besar: 4:43, 5:6
 • Hukum mandi
 • Kewajiban mandi
 • Mandi karena junub (bersetubuh atau keluar air mani): 4:43, 5:6
 • Yang diharamkan dan diperbolehkan bagi orang yang junub
 • Hukum menyentuh dan membawa Al Quran: 56:79
 • Shalat orang yang junub: 5:6
 • Disyariatkannya tayammum
 • Dalil dari Al Quran: 4:43
 • Rukun tayammum
 • Mengusap muka dan dua tangan: 4:43, 5:6
 • Cara-cara tayammum: 4:43
 • Yang diperbolehkan bagi orang yang bertayammum
 • Tayammum bagi orang yang luka: 4:43
 • Tayammum bagi orang yang berhadas kecil: 4:43, 5:6
 • Tayammum bagi orang yang berhadas besar (junub): 4:43, 5:6
 • Tayammum dalam perjalanan: 4:43, 5:6
 • Tayammum di tempat tinggal: 4:43, 5:6
 • Tayammum bagi orang yang sakit: 4:43, 5:6
 • Keutamaan Shalat
 • Hukum shalat
 • Syarat-syarat shalat
 • Menghadap kiblat waktu shalat
 • Shalat di tengah berkecamuknya perang: 2:239, 4:102
 • Suci waktu shalat
 • Suci syarat shalat: 5:6
 • Kesucian tubuh orang yang shalat: 4:43
 • Menutup aurat waktu shalat: 7:31
 • Rukun-rukun shalat
 • Membaca Al Quran waktu shalat
 • Bacaan shalat: 73:20
 • Membaca dengan keras waktu shalat: 17:110
 • Sujud salah satu rukun shalat: 22:77, 39:9
 • Keutamaan tempat sujud: 48:29
 • Hal yang disunnahkan dalam shalat
 • Tempat-tempat shalat
 • Tempat yang disunnahkan shalat di atasnya
 • Masjid-masjid
 • Keutamaan masjid
 • Etika dalam masjid
 • Bersetubuh saat beri'tikaf dalam masjid: 2:187
 • Membersihkan masjid dan membuatnya harum: 2:125, 22:26, 24:36
 • Sikap masuk masjid: 7:31
 • Yang berhak masuk masjid
 • Hukum orang yang junub masuk dan lewat dalam masjid: 4:43
 • Hukum orang musyrik masuk ke dalam masjid: 9:17, 9:28
 • Waktu-waktu shalat
 • Waktu Subuh
 • Azan
 • Disyariatkannya azan: 5:58
 • Waktu azan
 • Mengqadha shalat
 • Menqashar shalat saat bepergian
 • Disyariatkannya shalat qashar: 4:101
 • Shalat Jum'at
 • Keutamaan hari Jum'at
 • Hukum shalat Jum'at
 • Kewajiban shalat Jum'at: 62:9
 • Orang yang tidak diwajibkan shalat Jum'at
 • Terlambat shalat Jum'at
 • Meninggalkan shalat Jum'at karena sakit: 48:17
 • Khutbah Jum'at
 • Mendengarkan khutbah Jum'at: 62:11
 • Etika hari Jum'at
 • Shalat sunnah
 • Disyari'atkannya shalat sunnah dan keutamaannya
 • Shalat malam (tahajjud)
 • Meninggalkan kesulitan dalam shalat malam: 2:286, 73:20
 • Shalat Khauf (waktu perang)
 • Sifat shalat khauf: 4:102
 • Disyari'atkannya shalat khauf: 2:239, 4:102
 • Menqashar shalat khauf: 4:102
 • Shalat ketika berkecamuknya perang: 2:239
 • Shalat 'Ied (hari raya)
 • Sunnat-sunnat shalat 'Ied
 • Menyembelih kurban setelah shalat 'Ied: 108:2
 • Sujud tilawah
 • Harta
 • Hukum zakat
 • Besarnya balasan orang yang tidak menunaikan zakat: 9:77, 92:8
 • Maksud harta simpanan: 9:34
 • Harta simpanan akan menjadi bahan bakar di hari kiamat: 9:35
 • Harta diumpamakan seperti ular: 3:180
 • Pembahagian zakat
 • Bagian orang fakir: 9:60, 30:38, 70:25
 • Bagian orang miskin: 9:60, 30:38, 70:25
 • Bagian amil (petugas zakat): 9:60
 • Pembaagian zakat waktu perang: 9:60
 • Bagian orang yang baru memeluk Islam: 9:60
 • Bagian hamba: 9:60
 • Bagian orang yang berjuang di jalan Allah: 9:60
 • Bagian orang yang musafir: 9:60, 30:38
 • Zakat tanaman dan buah-buahan: 6:141
 • Keutamaan puasa dan pahalanya
 • Menghapus dosa dengan puasa: 33:35
 • Orang yang berpuasa terhindar dari perbuatan maksiat: 2:183
 • Rukun-rukun puasa
 • Menahan diri dari segala yang membatalkan puasa
 • Masa imsak (menahan diri): 2:187
 • Yang pertama diwajibkan dalam puasa adalah menahan diri: 2:187
 • Yang membatalkan puasa
 • Makan dan minum saat berpuasa: 2:187
 • Bersetubuh saat berpuasa: 2:187
 • Bulan Ramadhan
 • Keutamaan bulan Ramadhan
 • Al Quran diturunkan di bulan Ramadhan: 2:185, 97:1
 • Hukum puasa Ramadhan
 • Kebebasan puasa di bulan Ramadhan pada awal Islam: 2:184
 • Kewajiban puasa Ramadhan: 2:183, 2:185
 • Puasa Ramadhan-salah satu rukun Islam: 2:183
 • Penetapan bulan Ramadhan
 • Dengan melihat hilal (bulan sabit): 2:189
 • Hal yang disunnahkan dalam puasa
 • Shalat malam Ramadhan
 • Malam Lailatul Qadar
 • I'tikaf
 • Tempat I'tikaf: 2:187
 • Pekerjaan orang yang beri'tikaf
 • Bersetubuhnya orang yang beri'tikaf: 2:187
 • Puasanya orang yang beri'tikaf: 2:187
 • Berbuka puasa di bulan Ramadhan
 • Berbuka karena uzur
 • Berbukanya orang yang sudah lanjut usia: 2:184
 • Berbukanya orang yang sakit: 2:184, 2:185
 • Berbuka karena perjalanan jauh
 • Mengqadha puasa
 • Waktu qadha: 2:184, 2:185
 • Fidyah bagi orang yang tidak mampu berpuasa: 2:184
 • Haji
 • Hukum haji
 • Syarat-syarat haji: 3:97
 • Haji dengan berjalan atau bekendaraan: 22:27
 • Ihram
 • Miqat (batas) ihram
 • Jenis ihram
 • Larangan-larangan saat berihram
 • Perbuatan yang diperbolehkan saat berihram
 • Masuk tanah haram
 • Ka'bah
 • Keutamaan tanah suci Mekah
 • Kemuliaan Mekah
 • Thawaf
 • Jenis-jenis thawaf
 • Sunat-sunat thawaf
 • Shalat setelah tawaf: 2:125
 • Minum air Zamzam
 • Memberi minum orang-orang yang haji: 9:19
 • Sa'i antara Safa dan Marwah
 • Hukum sa'i: 2:158
 • Yang pertama kali dilakukan saat sa'i: 2:158
 • Wukuf di padang Arafah
 • Keutamaan hari Arafah: 85:3, 89:2
 • Keluar dari Arafah
 • Berbondong-bondong keluar dari Arafah: 2:198, 2:199
 • Muzdalifah
 • Berhenti di Muzdalifah pada masa Jahiliah: 2:199
 • Hari raya kurban
 • Keutamaan hari raya kurban: 89:2
 • Hadyu (binatang kurban) dan kurban
 • Hewan yang memenuhi syarat hadyu atau kurban: 22:36
 • Menyembelih binatang kurban
 • Cara menyembelih unta atau sapi: 22:36
 • Bersedekah dan makan daging hewan kurban: 22:28, 22:36
 • Hadyu
 • Kurban
 • Bercukur
 • Dalil pelaksanaan bercukur: 48:27
 • Bercukur pada waktu haji dan umrah: 2:196, 22:29
 • Bercukur sebelum menyembelih: 2:196
 • Bercukur dan memendekkan rambut setelah umrah: 48:27
 • Kembali dari haji dan umrah
 • Cara masuk ke rumah: 2:189
 • Ihshar (pengepungan)
 • Kafarat haji
 • Kafarat mencukur kepala: 2:196
 • Apa yang wajib pada kafarat haji: 2:196
 • Sumpah
 • Pembagian sumpah
 • Yang dijadikan sumpah
 • Melanggar sumpah
 • Perintah melaksanakan sumpah: 5:89, 16:95
 • Yang dianggap melanggar sumpah: 2:225
 • Mengubah sumpah karena hal lain yang lebih perlu: 2:224, 24:22
 • Kafarat melanggar sumpah
 • Disyariatkannya kafarat pelanggaran sumpah: 5:89, 66:2
 • Yang berlaku pada kafarat sumpah: 5:89
 • Memilih kafarat sumpah: 5:89
 • Menjatuhi hukuman dengan dasar sumpah
 • Beberapa hukum yang berkaitan dengan orang yang sumpah
 • Bersumpah untuk memutuskan tali silaturahmi: 24:22
 • Nazar
 • Melaksanakan nazar
 • Keutamaan majelis-majelis zikir
 • Etika zikir kepada Allah
 • Klasifikasi zikir
 • Istighfar (mohon ampun)
 • Isti'azah (mohon perlindungan)
 • Jenis-jenis isti'azah
 • Basmalah (Bismillahirrahmanirrahiim)
 • Takbir (Allahu Akbar)
 • Takbir pada hari-hari Tasyrik: 2:203
 • Takbir antara Arafah dan Muzdalifah: 2:198
 • Takbir untuk mengagungkan Allah: 17:111, 22:37, 74:3
 • Zikir saat shalat
 • Tasbih
 • Tahmid (memuji Allah)
 • Tempat-tempat zikir
 • Zikir di Masy'aril Haram: 2:198
 • Zikir di Mina: 2:203
 • Zikir di hari-hari tasyrik: 2:203
 • Waktu-waktu zikir
 • Waktu-waktu berdoa dan sebab-sebabnya