• Mengandung
 • Kelahiran
 • Nasab (keturunan)
 • Mengikuti nasab ayah: 33:5
 • Menasabkan anak kepada selain ayahnya: 33:4, 33:5
 • Anak angkat: 33:4, 33:5, 33:37
 • Memasukkan anak orang lain kepada suami: 60:12
 • Menetapkan keibuan: 58:2
 • Penyusuan
 • Waktu menyusui yang menyebabkan muhrim: 2:233, 46:15
 • Mengambil upah dengan cara menyusui: 2:233, 65:6
 • Merawat anak
 • Nafkah untuk keluarga
 • Pendidikan anak
 • Anak yatim
 • Keutamaan memelihara anak yatim: 4:36, 89:17, 93:9
 • Makan harta anak yatim
 • Hukum memakan harta anak yatim dan sanksinya: 4:2, 4:6, 4:10, 107:2
 • Wali memakan harta anak yatim dengan cara yang benar: 4:6, 6:152, 17:34
 • Memelihara anak yatim
 • Makan bersama-sama anak yatim: 2:220
 • Mengembalikan harta anak yatim: 4:6, 6:152
 • Kewajiban anak-anak terhadap orang tua
 • Perintah nikah: 4:3, 24:32, 30:21
 • Perkawinan merupakan sunnahnya para rasul: 13:38
 • Wanita-wanita yang diharamkan menikahinya
 • Haram menikahi isteri-isteri Nabi: 33:6, 33:53
 • Wanita-wanita yang diharamkan mengawininya karena nasab
 • Yang diharamkan atas wanita karena nasab: 4:23
 • Menghimpun dua saudara (kakak-beradik): 4:23
 • Wanita yang diharamkan kawin karena satu susuan: 4:23
 • Wanita yang diharamkan kawin karena akad nikah
 • Yang diharamkan atas wanita sebab pernikahan: 4:23
 • Haram menikahi anak tiri: 4:23
 • Haram menikahi ibu tiri: 4:22
 • Kawin lebih dari empat
 • Nabi kawin lebih dari empat: 33:50
 • Menikahi selain wanita muslimah
 • Kawin dengan perempuan ahli kitab: 5:5
 • Kawin dengan perempuan musyrik: 2:221, 60:10
 • Kawin dengan perempuan kafir yang memeluk Islam: 2:221
 • Muhrim
 • Kawin dengan wanita yang sedang dalam masa 'iddah: 2:235
 • Kawin dengan wanita yang bersuami: 4:24, 4:25
 • Pertunangan
 • Disyariatkannya pertunangan: 2:235
 • Apa yang dibolehkan bagi pihak laki-laki
 • Memilih wanita
 • Melihat wanita: 24:30
 • Hukum wanita melihat laki-laki: 24:31
 • Memperlihatkan wanita kepada peminang: 28:27
 • Hukum nikah: 24:32
 • Hukum nikah muhallil: 2:230
 • Akad nikah
 • Syarat-syarat akad nikah
 • Perwalian dalam akad nikah
 • Syarat adanya wali dalam akad nikah: 2:232
 • Wali kafir atas wanita muslimah: 60:10
 • Menolaknya wali: 2:232, 4:127
 • Syarat adanya mahar (mas kawin) dalam nikah
 • Menjadikan manfaat sebagai mahar: 28:27
 • Sebab wajibnya mahar: 4:21, 4:24
 • Kewajiban suami isteri
 • Kewajiban isteri terhadap suami
 • Ketaatan isteri kepada suami: 4:34
 • Kedurhakaan isteri
 • Cara bergaul dengan isteri yang durhaka: 4:34
 • Memperbaiki hubungan antara suami dan isteri yang durhaka: 4:35
 • Menjaga kehormatan suami dan rumahnya
 • Isteri menjaga rumah suaminya: 4:34
 • Menjaga harta suami: 4:34
 • Kewajiban suami terhadap isteri
 • Berlemah-lembut dengan isteri: 4:19, 4:34, 65:6
 • Memberi nafkah isteri
 • Pergaulan
 • Kewajiban bersama (suami-isteri)
 • Poligami
 • Etika berpoligami
 • Kewajiban mengatur giliran di antara isteri-isteri: 4:128, 4:129, 33:51
 • Berlaku sama terhadap semua isteri: 4:3, 4:129
 • Keakuran di antara isteri-isteri: 66:4
 • Wanita sebagai fitnah (cobaan): 3:14
 • Talak
 • Mendamaikan di antara suami isteri
 • Kebencian suami kepada isterinya: 4:128
 • Menasihati isteri: 4:34
 • Menjauhi isteri: 4:34
 • Memukul isteri: 4:34
 • Dua orang hakim pada satu pertengkaran: 4:35
 • Hukum talak
 • Bagian-bagian talak
 • Talak sunnah (yang sesuai dengan sunnah): 65:1
 • Talak bid'ah (yang tidak sesuai dengan sunnah): 65:1
 • Talak tiga: 2:229
 • Lafaz-lafaz talak
 • Rujuk (kembali)
 • Khulu' (tebusan talak)
 • Li'an (menuduh isteri berbuat zina)
 • Islamnya salah seorang dari suami isteri: 60:10, 60:11
 • Ilaa (sumpah suami untuk tidak menggauli isterinya): 2:226
 • Akibat-akibat perceraian
 • Iddah (masa setelah cerai)
 • Ayat-ayat 'iddah: 2:228, 65:4
 • Iddah wanita yang tidak haid: 65:4
 • Iddah wanita hamil: 65:4
 • Iddah anak-anak: 65:4
 • Iddah cerai mati
 • Masa 'iddah cerai mati: 2:234
 • Tempat 'iddah cerai mati: 2:240
 • Iddah wanita yang sudah digauli: 2:228
 • Iddah wanita yang belum digauli: 33:49
 • Tempat 'iddah: 65:1, 65:6
 • Berhias setelah 'iddah: 2:234
 • Merujuk isteri setelah 'iddah: 2:230
 • Nafkah selama masa 'iddah
 • Warisan di awal Islam: 2:180, 4:7, 8:72
 • Kewajiban-kewajiban yang berkaitan dengan warisan: 4:11, 4:12
 • Sebab-sebab terjadinya pewarisan
 • Pewarisan karena hubungan kerabat: 4:11, 4:176, 8:75
 • Pewarisan karena hubungan perkawinan: 4:12
 • Pewarisan karena hubungan wala': 4:33
 • Bagian-bagian warisan
 • Warisan karena sumpah setia: 4:33
 • Ashobah (sisa)
 • Ashobah dari jalur anak: 4:11
 • Ashobah dari jalur saudara: 4:176
 • Faraidh (bagian tetap)
 • Warisan anak: 4:11
 • Bagian ayah: 4:11
 • Bagian ibu: 4:11
 • Bagian anak wanita: 4:11
 • Bagian suami: 4:12
 • Bagian isteri: 4:12
 • Bagian saudara wanita: 4:176
 • Waris kalalah (mayit tidak meninggalkan anak atau orang tua): 4:12, 4:176
 • Memberi sebagian warisan kepada selain ahli waris: 4:8