• Jual beli
 • Syarat-syarat jual beli
 • Riba
 • Sewa-menyewa
 • Barang sewaan
 • Menyewa buruh untuk suatu pekerjaan yang akan datang: 28:27
 • Masa sewa
 • Hutang-pinjaman
 • Memberi tempo untuk orang yang susah: 2:280
 • Penghapusan hutang: 2:280
 • Hilangnya orang yang belum mebayar hutang: 42:41
 • Hutang si mayit: 4:11, 4:12
 • Berhutang untuk jangka waktu terbatas: 2:282
 • Pencatatan hutang: 2:282, 2:283
 • Akuntansi: 24:33
 • Wasiat
 • Sedekah
 • Minta sedekah
 • Memaksa dalam minta sedekah: 2:273
 • Menahan diri dari minta sedekah: 2:273
 • Memberi kepada peminta
 • Syarat-syarat sedekah
 • Orang yang lebih baik untuk diberi sedekah
 • Mewasiatkan-wasiat
 • Hajru (mengawasi dan mengatur urusan jual beli)
 • Hukum menyia-nyiakan harta: 4:5
 • Orang yang diawasi
 • Mengawasi anak kecil
 • Melepas pengawasan terhadap anak kecil: 4:6, 17:34
 • Mengawasi orang bodoh/boros: 2:282, 4:5
 • Gadai-boreh
 • Disyariatkannya boreh: 2:283
 • Kafalah (menanggung)
 • Disyariatkannya kafalah: 12:72
 • Ghashab (mengambil tanpa izin)
 • Sanksi ghashab: 4:30